آدرس تابلو : انتهای بلوار داراب

نوع سازه : بیلبورد

موقعیت : جنب دور برگردان آخر

ابعاد : 8*5 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 150,000 تومان

روز