آدرس تابلو : بلوار آزادی جنب اداره برق

نوع سازه : بیلبورد

موقعیت : داخل شهر

ابعاد : 4*3 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 117,000 تومان

روز