آدرس تابلو : نکا قبل از میدان جانبازان

نوع سازه : پل عابر پیاده

موقعیت : داخل شهر

ابعاد : 15*3 متر

روشنایی : ندارد

قیمت برای هر روز : 84,000 تومان

روز