آدرس تابلو : بلوار کشاورز جنب پارک شمس

نوع سازه : پل عابر پیاده

موقعیت : رو به شهر کیاسر

ابعاد : 15*3 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 117,000 تومان

روز