آدرس تابلو : بزرگراه ساری- قائمشهر جنب مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مازندران

نوع سازه : پل عابر پیاده

موقعیت : رو به شهر ساری

ابعاد : 30*3 متر

روشنایی : دارد

قیمت برای هر روز : 150,000 تومان

روز